Nezákonný prodej obecní nemovitosti v ul. Svadůvky

Zdroj informací: Ministerstvo vnitra

Celé vyrozumění Ministerstva vnitra ve věci nezákonného jednání starostky Kolečkářové si můžete stáhnout ZDE a nejnovější zprávy z dubna 2016 - týkající se žaloby Ministerstva vnitra na obec Držovice si můžete přečíst ZDE.

Ze strany Iniciativy Občanů bude na obecní úřad zaslán dotaz, týkající se posledního vývoje situace. O průběhu kauzy budete informováni.

Jak to bylo s prodejem obecní nemovitosti v ul. Svadůvky?

Zastupitelstvo obce Držovice odhlasovalo záměr tento dům prodat. Následný postup měl být takový, že se zastupitelstvu předloží všechny nabídky zájemců a na jejich základě rozhodnou komu se dům prodá. Tento krok ovšem starostka Kolečkářová přeskočila a nemovitost v dubnu 2011 prodala bez svolení zastupitelstva.

Vyrozumění Ministerstva vnitra

„Ministerstvo vnitra shledalo v postupu obce Držovice při nakládání s obecním majetkem rozpor se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je nutno na uzavřenou kupní smlouvu pohlížet jako na od počátku neplatnou, a to na základě ustanovení § 41 odst. 2 zákona o obcích. Starostka tak bez souhlasu zastupitelstva obce nahradil vůli tohoto orgánu, a to pouze svojí vůlí, jelikož žádné rozhodnutí či usnesení zastupitelstva obce, kterým by došlo ke schválení uzavření smlouvy, nebylo zastupitelstvem vůbec přijato.“

„Protože obec Držovice odmítla na základě dvou vyrozumění Ministerstva vnitra zjednat nápravu dobrovolně, bylo nutné přistoupit k provedení dozorových opatření dle ustanovení § 124 odst. 1 zákona o obcích a obci Držovice tak byla zaslána výzva k provedení nápravy. Jelikož náprava ze strany obce nebyla ve stanoveném termínu zjednána, a vzhledem ke skutečnosti, že již došlo k převodu vlastnictví z obce Držovice na nabyvatele, tedy že byla podepsána kupní smlouva a následně proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, bude nyní Ministerstvo vnitra postupovat v souladu s ustanovením § 124 odst. 5 zákona o obcích, a to podáním návrhu příslušnému soudu na zrušení předmětného rozhodnutí starostky.“

Jaká byla cena prodané nemovitosti?

Zastavěná plocha a nádvoří nemovitosti měří celkem 193 m2 a byla prodána za 270 000 Kč. Pod kupní smlouvou je podepsána starostka Blanka Kolečkářová. Již šestým rokem má tedy nemovitost novou majitelku, která do její renovace vložila nemalé finanční prostředky. Nová majitelka navíc darovala polovinu domu další osobě. Částka 30 000 Kč. byla zaplacena realitní kanceláři REALITY AREA za její služby.

Jak je celá situace v současné době řešena?

Vyjádření Ministerstva vnitra z dubna 2016 uvádí že Ministerstvo vnitra : „podalo dne 25. září 2015 žalobu na zrušení rozhodnutí starostky obce uzavřít předmětnou kupní smlouvu ke Krajskému soudu v Brně. Ministerstvo vnitra dne 21. ledna 2016 obdrželo od Krajského soudu v Brně vyjádření žalované, tedy obce Držovice, k žalobě. Replika k tomuto vyjádření byla Krajskému soudu v Brně zaslána dne 3. února 2016, přičemž bylo soudu mimo jiné důvody a skutečnosti uváděné k předmětné problematice též sděleno, že žalobce na podané žalobě trvá v plném rozsahu. Věc je tedy nyní řešena u Krajského soudu v Brně a Ministerstvo vnitra vyčkává na další kroky ze strany tohoto soudu.“