Personální odpovědnost za neuposlechnutí nařízení Krajského úřadu a exekuční příkaz uvalený na obec Držovice - donucovací pokuty placené z obecní pokladny.

Zasláno: 30.12.2015

Status: doposud plně nezodpovězen. Podána pátá stížnost pro nečinnost obce.

Pro zvětšení originální, nezkrácené kopie dopisu klikněte přímo na obrázky

25.3.2014 vydal Magistrát města Prostějova, Odbor občanských záležitostí rozhodnutí, kterým nařídil Obci Držovice do 30 dnů od nabytí právní moci zajistit vjezd přes jedno parkovací místo (zabránění parkování vozidel) na odstavné ploše vybudované v místě vjezdu na naši nemovitost u cyklostezky na Olomoucké ulici. Toto rozhodnutí je vykonatelné 12.7.2014 a nelze se proti němu odvolat. Obec Držovice se rozhodla toto nařízení neuposlechnout.
8. 9. 2014 uvalil tento orgán na Obec Držovice Exekuční příkaz, ve kterém se uvádí, že exekuce bude provedena donucovacími pokutami.

Zajímalo mě kolik pokut a v jaké částce obec Držovice z obecní pokladny zaplatila, poslala jsem první žádost dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Odpověď na můj dotaz nebyla dostačující, proto jsme poslala stejnou žádost přímo na Přestupkové oddělení prostějovského magistrátu odkud jsem zjistila následující:

7.10.2014 byla Obci Držovice stržena z účtu první donucovací pokuta ve výši 10.000,- Kč.
16.1.2015 byla Obci Držovice stržena druhá donucovací pokuta ve výši 15.000.-Kč.

Celkem tedy Obec Držovice musela za neuposlechnutí příkazu zaplatit 25.000.-Kč.
Tyto pokuty slouží jako donucovací a budou se navyšovat do doby než Obec Držovice příkaz uposlechne.

Dne 7.10.2015 byly na parkovišti u cyklostezky osazeny nové dopravní značky.
30.12.2015 jsme tedy na obecní úřad zaslali následující dotaz:

1) Je toto výše popsané nové dopravní značení splněním povinnosti uložené výše uvedeným rozhodnutím č. j. PVMU 43583/2014 16a?
2) Pokud ano, z jakého důvodu bylo toto dopravní značení osazeno až asi 15 měsíců poté, kdy povinnost Obci Držovice vznikla?
3) Pokud ano, z jakého důvodu bylo toto dopravní značení osazeno až asi 10 měsíců poté, kdy vznikla povinnost Obci Držovice zaplatit první donucovací pokutu?
4) Pokud ano, z jakého důvodu bylo toto dopravní značení osazeno až asi 6 měsíců poté, kdy vznikla povinnost Obci Držovice zaplatit druhou donucovací pokutu?
5) Která konkrétní osoba - jméno, příjmení a funkce - je u Obce Držovice zodpovědná za splnění (nesplnění) rozhodnutí Magistrátu města Prostějova, Odbor občanských záležitostí č. j. PVMU 43583/2014 16a?

První odpověď obce

Jak můžete sami posoudit, nedozvěděla jsem se odpověď ani na jednu otázku a tak jsem poslala první stížnost. Obec se v takové situaci může zachovat dvojím způsobem. Buď vám na váš dotaz odpoví řádně nebo vaši stížnost postoupí příslušnému Krajskému úřadu. V mém případě se rozhodla pro druhou možnost.

Vyjádření Krajského úřadu. Celý dokument obsahuje celkem 4 strany. Zde si můžete ve zkratce prohlédnout jeho hlavní body. Pro plnou verzi klikněte na obrázek:

První odpověď obce

Na konci vyjádření Krajský úřad sděluje, že si vedení obce Držovice postěžovalo na náročnost legislativy a negativní dopady agendy poskytování informací. Toto sdělení obce Držovice je úsměvné, protože dle veřejně přístupných informací byla v roce 2014 podána 1 žádost v rámci zákona č. 106/1999 Sb. a v roce 2015 jich bylo podáno 7. Z těchto 7 žádostí bylo 5, které se opakovaně jako my domáhaly řádné odpovědi na jejich dotaz. Bylo jich 5, protože obec Držovice vytrvale odpovídala obstrukčním způsobem a činí tak doposud. Pokud by Obec řádně odpověděla hned poprvé, byly by v roce 2015 žádosti o informace 3. Tento počet žádostí o informace však nejspíš nelze považovat za, jak Obec ve svém vyjádření uvedla, "náročnost legislativy a povinnností".

Následovalo neuvěřitelné:
1.2. 2016 Krajský úřad v Olomouci Obci Držovice nařídil, aby na dotaz řádně odpověděla ve lhůtě 15 dnů. Toto nařízení se vedení Obce Držovice rozhodlo naprosto ignorovat a žádnou odpověď nám nezaslali.
7.3.2016 tedy následovala moje druhá stížnost - tentokrát pro nečinnost Obce.
17.3.2016 vydal Krajský úřad 2. rozhodnutí, kterým opět nařídil řádně odpovědět ve lhůtě 15 dnů. Obec Držovice se nás opět rozhodla ignorovat. Poslali jsme tedy třetí stížnost - opět pro nečinnost Obce.
9.5.2016 Krajský úřad vydal již 3. rozhodnutí, nařizující řádně odpovědět na naši stížnost ve lhůtě 15 dnů.
24.5.2016 tato hra přestala vedení Obce bavit a odpověděla na první 4 body dotazu. 5. bod zůstal bez odpovědi.

První odpověď obce
Reakce Krajského úřadu z června 2016:

První odpověď obce
8.7.2016 vypršela již čtvrtá patnáctidení lhůta, ve které Krajský úřad nařídil odpovědět na otázku č. 5 mého dotazu. Kdo je zodpovědný za neuposlechnutí nařízení týkajícího se neosazení dopravního značení a tím pádem i osobně zodpovědný za donucovací pokuty, které se budou nadále navyšovat, se asi ani po roce dotazování se nedozvíme.