Příkaz KÚ nařizující řešit zatékání vody z obecních pozemků na pozemky občanů.

Obdržen: 21. 9. 2016

Status: Čeká se na činnost obce

Dvouletý boj s úředním šimlem a úředníky Držovic. Případ zatékající dešťové vody z obecních pozemků na soukromý pozemek.

Občance Držovic trvalo 2 roky, musela si najmout právníka a obrnit se nutnou dávkou trpělivosti než se domohla odpovědi na otázku, který úřad by měl tento problém řešit. Starostka obce Blanka Kolečkářová a místostarostka Mgr. Hlebová se k problému zatékání dešťových vod z obecních pozemků opakovaně stavěly zády a opakovaně milně tvrdily, že správa obecních pozemků / komunikací nespadá do jejich kompetence. Dokonce poslali občance dopis, ve kterém tvrdily, že se jedná o občanskosprávní spor a tudíž by se měla obrátit na soud. Občanka místo, aby utrácela čas a svoje i obecní peníze u soudu, se i nadále domáhala svých práv úřední cestou. Úřední cesta by měla vždy být tou první variantou, obvzlášť pokud se jedná o tak jednoduchý případ. Po 2 letech nečinnosti obce se tedy obrátila na Krajský úřad, který dilema těchto dam konečně vyřešil.

Pokud na váš pozemek zatéká dešťová voda z obecních pozemků, je opravdu nutné obracet se na soud? Nemá občan levnější a efektivnější možnosti jak chránit svá práva a nemovitost?

Pokud na váš pozemek teče nadměrné množství dešťové vody ze sousedících obecních pozemků máte právo se obrátit na jejich majitele a požádat o zjednání nápravy. Ta samá situace by nastala kdyby k vám tekla voda z pozemku souseda. Krajský úřad nyní tuto základní myšlenku potvrdil vydaným příkazem, ve kterém obci Drřovice nařizuje, aby v předmětné věci zjednala nápravu a to ve lhůtě do 30ti dnů. Dilema obecního úřadu Držovic o tom zdali je správa obecních komunikací v jejich kompetenci je tedy vyřešeno.

Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Krajský úřad uvádí a potvrzuje skutečnost, kterou se občanka snažila obci Držovice sdělit po dvou dvou let! Zákon hovoří jasně. Citace z Příkazu KÚ: „Obecní úřad Držovice je příslušným silničním správním úřadem i speciálním stavebním úřadem ve věcech místních komunikací." Dle ust. § 40 odst. 5 písm. b. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obce vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací.

Výzva postiženým občanům.

Pokud na váš pozemek zatéká dešťová voda z obecních pozemků, máte nárok obrátit se na Obecní úřad a žádat nápravu. Iniciativa občanů vám ráda pomůže s formulací takového dopisu. Stačí se na nás obrátit.

K zamyšlení.

Je opravdu nutné, aby občan, který se snaží domáhat svých práv a pouze žádá obec o pomoc a plnění svých povinností, musel žádat nadřízené orgány, aby je donutili pracovat a platil si právníky, protože řadový občan takový dopis nezformuluje? Naopak povinností každého úřadu je občanům sdělit jejich práva, vědomě je nezamlčovat a svoje povinnosti si plnit. Neochota pí. Kolečkářové a Mgr. Hlebové, se kterou občanka Držovic 2 roky ústně i písemně jednala je opravdu na pováženou. Na pováženou je také skutečnost, že pránička Mgr. Hlebová by si měla být schopna příslušné zákonné povinnosti ověřit a ne je ignorovat. Pokud toho není schopna, obec si paušálně platí několik právníků, kteří by pro ně tyto informace také mohli dohledat. Pro Mgr. Hamplovou by to jistě byla otázka 5 minut a občanovi by to ušetřilo cestu k soudu. Současné vedení ve svých prohlášení tvrdí, že chtějí pracovat pro obec. Již jen skutečnost, že ani jedna z představitelek obce se na místo, kde k zatékání vody dochází nedostavila a neodstavily se ani na místní šetření svolaném magistrátem města Prostějova 20. září 2016 je naprosto neomluvitelné. Jak chtějí problém vyřešit, když se za 2 roky na místo ani nepřišly podívat. Neměřte prosím občanům dvojím metrem a dělejte svoji práci. Pokud se vám dělat neche, přenechte své funkce jiným.

Spoluobčané, přijďte prosím 4. února 2017 k volbám! Nestěžujme si na současné vedení. Zvolme si nové!

Příkaz KÚ nařizující řešit zatékání vody z obecních pozemků na pozemky občanů.
Příkaz KÚ nařizující řešit zatékání vody z obecních pozemků na pozemky občanů.

Reakce vedení obce na problém zatékání dešťové vody z cyklostezky a přilehlého parkoviště na soukromý pozemek. Mimo jiné jsou zde uvedeny nerpavdivé informace. Majitelé zaplavovaného pozemku a domu neměli možnost být součástí stavebního řízení na výstavbu parkoviště, protože obec, po novelizaci stavebního zákona, toto parkoviště postavila bez stavebního povolení.

Reakce Mgr. Hlebové a starostky Blanky Kolečkářové.

Urgence podnětu zatékání dešťové vody ze srpna 2016.

Dešťová ovda - urgence podnětu.
Dešťová voda - urgence podnětu.

Opakovaný podnět zaslaný Obecnímu úřadu. Nejedná se o duplikát. Obecní úřad slouží jako příslušný silniční správní orgán. V dopise je tento silniční správní orgán žádán, aby nařídil Obci Držovice provedení potřebných úprav tak, aby dešťové vody byly neškodně odvedeny tak, aby nestékaly na soukromý pozemek. Zní to zvláštně, ale na malé obci tyto povinnosti vykonávají ti samí lidé. Formálně s jedná o dva různé úřady. Občan bude souhlasit s tím, že domáhat se Obecního úřadu, aby přinutil Obec Držovice jednat je opravdový oříšek. Občan, který si nenajme právníka opravdu nemá šanci. Obzláště v případě, že druhá strana odmítá uznat své povinnosti a navádí vás k soudnímu sporu.

Dešťová ovda - podnětu.
Dešťová voda - podnětu.