Přístavba rodinného domu nebo černá stavba?

Zdroj informací: Stavební úřad, Krajský úřad, oficiální korespondence s obcí Držovice

Z důvodu kolujících nepravdivých informací týkajících se tzv. černé stavby, kterou jsem měla postavit u svého domu v ul. Olomoucká 219, jsem se rozhodla objasnit situaci a tyto mylné informace uvést na pravou míru. Tyto mylné informace mnohokrát zazněly z úst paní Kolečkářové a publikovala je i v obecním Držovickém zpravodaji. Blíží se volby do místního zastupitelstva a ráda bych předešla jakýmkoliv dohadům na toto téma. Pro všechny koho tato “kauza” zajímá, poskytuji veškeré informace týkající se stavebního řízení, které dokládám podpůrnou dokumentací. Příběh to není krátký, ale dá vám nahlédnout do toho jak se v Držovicích žije a jaké praktiky používá současné vedení obce. V naší obci se v posledních letech staví spousta nových rodinných domů. Pro někoho je tento proces bezproblémový, ale pro jiné téměř nemožný úkol. Bohužel i takto je potírána opozice, jak jinak si to vysvětlit?

Jak to všechno začalo:

V roce 2014 jsem započala výstavbu malé přístavby k rodinnému domu na ul. Olomoucká u cyklostezky. Přístavba byla zamýšlena a projektována na 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky a tudíž nevyžadovala stavební povolení, ani ohlášku. Její výstavbu a projekt jsem konzultovala s oběma sousedy, kteří proti ní neměli žádných námitek.

Již téměř dokončená stavba neunikla zvědavému oku paní starostky Kolečkářové, která ji nahlásila na stavební úřad a ten požádala o prošetření jestli disponuje stavebním povolením. Po provedené kontrolní prohlídce bylo stavebním úřadem zjištěno, že stavba sice odpovídá požadovaným rozměrům, ale její balkon nedodržuje zákonem stanovenou vzdálenost od sousedního pozemku. Zákon stanovuje vzdálenost 2m od pozemku souseda a tento balkon onu předepsanou vzdálenost přesahoval o cca 12cm. Byl tedy vzdálen cca 1m a 78cm od hranice sousedního pozemku místo požadovaných 2m. Tato vzdálenost se velice těžko přesně určuje a rozměry GPS dokonce dovolují toleranci několika centimetrů. Bylo mi sděleno, že mohu zažádat o výjimku, ale ta byla podmíněna žádostí o dodatečné stavební povolení.

Architekt a projektant této přístavby byl přesvědčen, že se tato 2m vzdálenost týká pouze pozemního obvodu stavby. Stavební úřad nám, ale sdělil, že se započítává i nadzemní obvod přístavby (balkon). Výklad tohoto zákona je velmi nejasný a sporný a do dnešního dne nejsme přesvědčeni, že tomu tak opravdu je. Stavební úřad zahájil 9. 10. 2014 řízení o odstranění stavby.

Řešení situace:

Situaci bylo možno řešit několika způsoby.

Samozřejmě jsem se rozhodla pro možnost č. 3. Následně jsem tedy zažádala o dodatečné stavební povolení a povolení výjimky na její balkon. Součástí žádosti o dodatečné stavební povolení bylo také zaplacení udělené pokuty. Vydání výjimky bylo podmíněno souhlasem sousedů, s jejichž zahradou tento balkon sousedí. Jelikož sousedé neměli námitek, výjimka byla udělena a proces žádosti o dodatečné povolení započat.

Dopis od právního zástupce obce Držovice:

V roce 2010 jsme se pokoušeli od obce odkoupit předzahrádku před naším domem, ale vyjednávání skončila bez vzájemné dohody. Celá tato kauza následně vyústila v situaci jak ji znáte dnes. Obec Držovice v místě našeho vjezdu postavila parkoviště a tím nám zabránila přístupu na pozemek. V této kauze se mi podařilo získat ochranu pokojného stavu, který nařizuje tento vjezd zachovat do doby než rozhodne soud. Ptáte se proč zde zmiňuji něco co nemá žádnou spojitost s výše zmiňovanou přístavbou? Důvod je jednoduchý. 6. 3. 2015 jsem totiž obdržela dopis od právního zástupce, zastupujícího obec Držovice, Čestmíra Sekaninu. (Ano toho Čestmíra Sekaninu, který byl letos v létě pravomocně odsouzen pro trestnou činnost v kauze dopravní policie v Blansku a v letos tedy ztratil svou advokátní licenci). V dopise předával nabídku obce Držovice na odprodej části obecního pozemku (předzahrádky) a v oné nabídce kladl mnohé podmínky. Jednou z nich byla skutečnost, že se vzdám stávajícího vjezdu a zbuduji si vjezd z ul. Olomoucká. Dopis ovšem obsahoval celý odstavec věnovaný oné přístavbě, který považuji za výhružku:

„Dle informací mi poskytnutých, je v současné době zahájeno řízení o odstranění „Přístavby“ Vašeho rodinného domu, která byla provedena na pozemku parc. č. 226 bez povolení. Ačkoliv je řízení nyní přerušeno vzhledem k zahájení řízení o dodatečném povolení stavby, upozorňuji Vás, že obec Držovice je dotčenou osobou povinnou vydat v tomto řízení závazné stanovisko, které je podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu o dodatečném povolení stavby.”

V následující korespondenci s tímto právníkem jsem se opakovaně dotazovala toho jak konkrétně souvisí řízení o odstranění přístavby domu s odprodejem části obecního pozemku č. 957/2 a vjezdem na můj pozemek. Odpovědi jsem se nikdy nedočkala.

Jak mám tomuto odstavci rozumět? Mám ho považovat za naprosto otevřené vydírání? Pokud ano, bylo by to naprosto nepřijatelné chování! Bylo by totiž naprosto nepřijatelné, aby představitel obce a licencovaný advokát kohokoliv otevřeně vydírali a to navíc formou dopisu, černé na bílém!

Celou kopii korespondence si můžete přečíst ZDE a posoudit sami jak celou věc chápat. Jelikož mi autor tohoto dopisu tento odstavec neobjasnil, ráda si vyslechnu Váš názor. Výše zmiňovaný odstavec najdete na str. 2, čtvrtý odstavec.

Vydání prvního stavebního povolení:

První stavební povolení bylo vydáno v roce 2015. Paní Kolečkářová a zastupitel Martin Ryšťák byli přítomni místního šetření stavebního úřadu u nás doma a zastupovali při něm obec Držovice. Na toto šetření byli pozváni oba naši sousedi. Během jednání ani jeden ze sousedů nevznesl námitku. Za obec Držovice ji ovšem vznesli paní Kolečkářová a pan Ryšťák. Ve své námitce uvedli, že obec Držovice nesouhlasí s vydáním dodatečného stavebního povolení a to z toho důvodu, že k přístavbě není zajištěn příjezd. Stavební úřad se k této námitce vyjádřil negativně a uvedl, že přístavba příjezd nepotřebuje. Tento názor byl následně potvrzen i Krajským úřadem. Stavební povolení, ale vydáno nebylo jelikož právní zástupce obce Držovice podal odvolání, ve kterém shledal chyby při formálním postupu stavebního úřadu. Dodatečné stavební povolení bylo tedy zrušeno a celý proces vrácen zpět na stavební úřad do Prostějova. Ten byl navíc vyzván, aby tyto formální nedostatky při příštím vydání povolení odstranil.

Kopii prvního dodatečného povolení si můžete prohlédnout ZDE.

Námitka obce Držovice: (pro zvětšení klikněte na obrázek)

konečné stavební povolení

Vydání druhého stavebního povolení:

Uplynul další rok a v červenci 2016 stavební úřad svolal další kontrolní prohlídku všech zúčastněných stran. Jelikož předmětem prvního odvolání byly pouze formální chyby stavebního úřadu a jediná námitka týkající se nutnosti příjezdu k přístavbě byla zamítnuta, zajímalo nás s jakou námitkou paní Kolečkářová a pan Ryšťák přijdou tentokrát. Zřejmě si uvědomili, že na podruhé již stavební úřad celý proces vypiluje natolik, že jakékoliv zdržovací manévry nebudou mít smysl. Na onu kontrolní prohlídku se ani nedostavili a stavební povolení bylo následně opět vydáno. Nabylo právní moci, po celých dvou letech obstrukcí, dne 27. 9. 2016.

konečné stavební povolení

I takhle se staví v Držovicích... Přeji všem, kteří v naší obci staví více štěstí, radost z toho, že mají možnost stavět něco pro sebe a v již tak byrokratickém procesu méně nervů bez zbytečných obstrukcí.

Bc. Renata Čižmárová

28. prosince 2016